نام کتاب: جلوگیری از پول‌شویی در سیستم بانکی و پیشنهاد مدل

تألیف: دکتر اکبر صفدری

پول‌شویی بهطور بالقوه پیامدهای ویرانکننده اقتصادی، امنیتی و اجتماعی دارد. پول‌شویی برای فروشندگان مواد مخدر، تروریستها، فروشندگان اسلحه قاچاق، مقامات فاسد و دیگران برای اجرا و گسترش کارهای مجرمانه‌شان انگیزه و سوخت فراهم می‌کند. جرم بهطرز فزایندهای از نظر گستره به‌حالت بینالمللی بدل شده و جنبههای مالی جرم به‌سبب پیشرفتهای سریع در فن‌آوری و جهانی سازی صنعت خدمات مالی، بسیار پیچیده‌تر شده است.

بانک‌ها و سیستمهای مالی مدرن، علاوه بر آسانسازی تجارت قانونی، بهمجرمان هم این امکان را میدهد تا انتقال میلیونها دلار را بهفوریت با استفاده از رایانه‌های شخصی و ماهوارهها انجام دهند. از آنجا که پول‌شویی تا اندازهای به‌سیستمهای مالی کنونی و اجرای آن‌ها وابستگی دارد، انتخاب مجرمان در خصوص وسایل پول‌شویی فقط بهخلاقیت آنان محدود می‌شود. پول از طریق بانک‌ها، صرافی‌ها، اتاقهای حق دلالی سهام، دلالان طلا، کازینوها، فروشندگان خودرو، شرکت‌های بیمه و تجاری و... تطهیر می‌شود. تسهیلات بانکداری خصوصی، بانکداری برون‌مرزی، شرکت‌های پوسته‌ای مناطق آزاد تجاری، سیستم‌های انتقال پول و تأمین هزینه‌های تجاری، تماماً می‌توانند فعالیت‌های غیر‌قانونی را بپوشانند. در این کتاب با بررسی و مطالعه شیوه‌های پول‌شویی در سیستم بانکی و با استفاده از نظر متخصصین بانکی مدلی جهت جلوگیری از پول‌شویی در سیستم بانکی طراحی شده است.

 

این کتاب در 5 فصل و در تابستان 2015 توسط انتشارات لامبرت(LAMBERT Academic publishing)  با شماره ISBN : 978-3-659-75059-5‌ قیمت 79 یورو در آلمان به چاپ رسیده  و از طریق سفارش از طریق وبسایت www.morebooks.de  و همینطور سایت آمازون قابل تهیه است.

Money laundering as a problem exceeded the national boundaries and became an

international one. In order to prevent the black money and money laundering, countries

applied variety of methods. However, with the purpose of more effectiveness of the applied methods, economical and political aspects of the countries should take into consideration. Since Iran’s economical aspect differs from other countries specific methods should be applied.

During this study, first global anti money laundering methods looked over, then, with respect to Iran banking system a model has been proposed for money laundering prevention. In this model, national and international rules and ethics of various countries which applied different measures to prevent money laundering have been studied, and a model which employs AHP, priorities of prevention methods have been utilized.

Keywords: Islamic Banking, Participation in Banking, Interest Free Banking, Black Money, Money Laundering, Anti Money Laundering, AHP

 

     Prevention of Money Laundering and Suggestion Model for Banking System, 2015.07.01, LAMBERT Academic PublishingISBN 978-3-659-75059-5, Saarbrücken, Germany

نوشته شده در تاریخ جمعه 2 مرداد 1394    | توسط: اكبر صفدری    |    |
نظرات()